© Copyright 2021, Nederlandse Vereniging voor Urologie, alle rechten zijn voorbehouden.

Niets van de inhoud op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Urologie.